سَلـامـ!خیلی سریع و واضح برَم سَرِ اصلِ مَطلَب:

وِبلاگ عزیز ,گل نِگار,

بـه تـاریخِ 6,اردیبهشت,95

تاسیس گَردید!

------------

اینجآ خودم می نویسم..!

بدون دروغ

بدون اغراق

بدون اضافه گویی

--------------

+در ضمن نه اسمم گُل نه نِگار..!

این نگار درذهنم معنای دیگر داشت:)

--------------

اولین سنجاق رومزرگی.!

هوا خیلی خیلی گرمه:|

----------------