حسابِ دیگری روی این دوشنبه باز کرده بودم..!

ولی بازهم بدون هیچ تغییری گذشت..!

+راستی به تازگی علاقه ام برای خواندن نماز کم شده!:(

دنبالِ راه حلی میگردم براش..!

+سه شبه تقریبا وسط هفته است..!روی فردا حساب باز میکنم..!

+از دیدن خوابهای پر حشره متنفرم:(

شاید مسخره باشه که بگم..ولی اولین مارمولک بچه رویت شد:(

/بی.اع

-----------

نگار گُلـانـه نوشت:

دوشنبه یعنی هوای اردیبهشتِ بهار!

من عاشق این روزم..

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHSUaifGzW3Ldz6C2FPR6GHLveGMWyvUG7rbATIp6xmNi_Jssw