+

خسته ام از تظاهر ِ ایستادگــی...!

جای دندون هزار گرگـ به تنــم..!

----------


.

.تکرار مکرر آهنگی که انگار از زبان تو حرف میزند..!

هیچ کس هیچ کس..بزرگترین شکست زندگی من..!  در به در شدن من را ندانست..غیر از خدا..!

اشک های شبانه ..

خنده های تصنعی از خوشحالی..!

آرام باش..!

باید فراموشش کنی..!

ولی..

.

.

.

بگذار پایان باز قصه ات ..! پر از علامت سوال باشد..!


آسمون منم مثل تو ساده بودم..!
آسمون بس که نباریدم بریدم..
هرچی گشتم بستر عشقی ندیدم..!