+بهش میگم...!میدونم که از این به بعد میخندی!

+لبخند میزنه و ساکته..!شاید هم تایید میکنه..!

+میگم شبها دیگه راحت میخوابی و درد روح نداریم..!

+چشماش امید دارن ولی دلش نه..!

+میگم بیخیال و بی ترس راه میریم و بلند بلند حرف میزنیم..!

+حواسش جای دیگه است..!

+میگم من مطمئنم همه چی خوب میشه..!

+ تلخ میخنده


کاش یه ذره از حرفها به واقعیت می پیوست..

                                             تا حرف هایم شعاری نباشه که نه حال اون رو خوب کنه..

نه حال خودم !درد این که نمیدونی چرا اینجوری شد..!

بدتر از اون اینکه نمیدونی چیکارکنی که خوب بشه.


 .!

مرا به گریه نینداز میشکنم مثل فنجانی که وقتی شکست نفهمیدیم بوته ی نقاشی شده ی گل سرخش کجاست!... . . #رویا_شاه_حسین_زاده