+حاج احَمد رو می شناسی؟

نه اون حاج احمدی که اسمش رو بنر ها دیدی..

 احمد متوسلیــآن رو می شناسی!!!!!

.

.

پ.ن: قهرمان هامون..اسطوره هامون رو از یاد نبریم.!کلی حرف برای زندگی ما دارند..!