برای کشتن یک زن نیازی نیست فریاد بزنی ,

ترکش کنی ,

رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی

برای کشتن یک زن کافیست وقتی برای تو پیرهن زیبا می پوشد

فراموش کنی بگویی : " چه زیبا شده ای بانو "

آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد و کمی از قلبش می ریزد

و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد تمام او می شکند

و یک روز صبح زنی را میبینی

که روحش به مقصد تنهایی خانه ی تو را ترک کرده

اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست

و تو محکومی با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.


گل نوشت: مَتن رو خیلی دوست دارم..!{متاسفانه نمیدانم نویسنده اش کیست!}

گل نوشت دوم:  بعضی از آدمهآ آفریده شدند فقط برای اینکه زمین از بَدها خالی نباشَد...!

گل نوشت سوم: تا شروع لایفـ استـایلِ جدیدم! چند روزی بیش نمانده..! حتما خواهم نوشت

گل نوشت چهارم: لَبتون پر از خنده های ته دِلی :)