راست ، چپ ، مستقیم فرقی نمیکند..!

مهم این است که دُرُست بروی..!

گاهی از راست رفتن ها به بن بست یا کجی می رسی..!

پ.ن:

بود-نبود...! مهم نیست..!