قدم زدن کنار دریا در گرگ و میش صبح..! با نسیم عالی

.دودیدن

..بعدهم یه صبحانه خوشمزه ...

زیر اندازگل گلی به همراه یک گلدون..! با گل های تازه..

خیره شدن به دریا. شنیدن موسیقی موج ها.   خواندن یک کتاب عالی..!(شکسپیر..چارلز یا غیره)

.

/حِسِ خوب: "یکم"/