نگارگلانه نوشت:

"آنقدر از خودم گریزان شده ام...که حتی از تصویرم در آینه میترسم..!

کاش می شد آدم گاهی از خودش فرار کند و خودش را برای مدتی، جایی، تنها بگذارد..!

بعد که دلش تنگ شد برگردد..! آدمها زود حوصله شان سر میرود..! نیاز به استراحت دارند..!"

  گل نِگار

پ.ن: خاطرات شمال یادم نرفته..می نویسمش:)