من دلم نمیخواد رو تخت بیمارستان درحال ِ مرگ، بگم ازم فیلم بگیرن و  دوربین تمام حرف های نگفته ام به آدمها رو،ضبط کنه تا بعد مرگم ببیند!!