آیا کار ِ درستی است برای یک سرباز دور از وطن(شهرخودش) ، آن هم در شهری با دمای 60 درجه(دزفول) ، درست زمانی که چند ماه است به مرخصی نیامده و حتی برادرزاده تازه متولد شده را ندیده،

عکس ِ داغان دوران قبل از بلوغ را بفرستی:/

(گفتم شاید روحیه جنابِ پسردایی عوض بشه اونا رو ببینه.:) فعلا جواب ندادن اگه حالت روح و این مسخره بازیا نباشه:|)