اینکـه طبق به روز رسانی های جهان باشی و رنگ به رنگ با آن عوض شوی..! شاید..شاید گاهی خوب باشد.!

ولی این رنگ عوض کردن ها..! گذشته ات را به یغما می برد..!

چون دیگر رونقی ندارد و از مد افتاده است..!

شنیدن صدای تار و نواختن سنتور..!

شعر خوانی شاعران و آن هم یک شعر ملی به سبک قافیه و سنت!

غیرت مردانگی درست

حجب و حیای زنانه درست..!

مهمانی های خودمانی بی تجمل..!

بحث های از جنس سیاست ولی بی توهین و کاملا مسلط..!


.

.و یک ایرانی از جنس سنت دیرینه اش..!نه تقلید!

یک ایرانی همچون بیژن..!

همچون شیرمردان جنگل..!

همچون شاعران ..

هم چون عاشقان..

×حتی سرسوزن عاشق ها..×