_ تا به این جـای زندگی ام، به جرعت می توانم بگم که: هرچه داشتم از این خانه و  اهلش بود که تا به امروز مدیون هستم . همه جوره. محال از باورها

مرا مران...

[الــتـمـاس دعــا]