برگشتم :)

با کوله باری از تجربه و شناخت !

و البته یه شکست !

خلاصه که اینم یکی از اتفاق های زندگی بود..برای هر درسش مدیونشم:)