و چای دغدغه ی عاشقانه ی خوبی ست....

پذیرای متن و بیت و شعری از جانب شما در مضمون چای هستیم:)

tea time:)

 /Lavij /Amul/cousin